arrow
Logo Tropical Dent

TROPICAL DENT

Siłą każdej firmy hodowlanej jest posiadanie szeroko rozumianych zasobów genetycznych, które umożliwiają wytwarzanie nowych, coraz bardziej wydajnych odmian. Szczególne znaczenie ma to w kontekście hodowli roślin rolniczych, ponieważ każda z odmian poddawana jest kontroli wartości gospodarczej i dzięki temu tylko najlepsze kreacje odmianowe zostają wyłonione, a następnie wpisane do krajowych katalogów. Na tym tle hodowla kukurydzy w EURALIS, która opiera się na unikalnej i oryginalnej genetyce Tropical Dent, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na rynku odmian.

Genetyka Tropical Dent bazuje na wykorzystaniu potencjału genetyki Dent w hodowli odmian kukurydzy przydatnych do użytkowania ziarnowego w strefie klimatu umiarkowanego. Odmiany sygnowane logo EURALIS Tropical Dent pojawiły się na rynku europejskim w pierwszej dekadzie XXI wieku. Pierwszymi odmianami na polskim rynku były: ES Zizou, ES Palazzo oraz ES Cirrius, a po nich nastała cała konstelacja gwiazd – odmian, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem użytkowników.

A więc, co stanowi o sukcesie genetyki kukurydzy ziarnowej EURALIS? Odmiany Tropical Dent są dedykowane do uprawy ziarnowej. Wyróżnia je to, iż wykorzystują one wszystkie zalety „dentów” (wysoki potencjał plonowania, szybkie dosychanie ziarna i łatwe oddawanie wody przy dosuszaniu) w odmianach z wszystkich grup wczesności przydatnych do uprawy w naszym kraju. Wspólnym mianownikiem Tropical Dentów jest dobry „dry down”, czyli szybkie dosychanie ziarna w ostatniej fazie rozwoju. W warunkach naszego klimatu jest to bardzo pożądana cecha, ponieważ – niezależnie od przebiegu pogody – jesienią ziarno osiąga dojrzałość technologiczną i staje się gotowe do zbioru. Dodatkowo, przy sprzyjających warunkach, nasze odmiany ziarnowe osiągają poziom wilgotności daleko niższy w porównaniu z innymi odmianami w swoich grupach wczesności. Parametr ten – obok wysokiego plonowania – jest najważniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności uprawy kukurydzy. Dosuszanie mokrego ziarna po zbiorze stanowi znaczny koszt: przy wilgotności zbieranego ziarna na poziomie 38%, koszt dosuszania 10 ton ziarna jest równowartością około 3,5 tony suchego ziarna kukurydzy.

Kolejną mocną stroną tego rodzaju genetyki jest stabilność plonowania. Wysokie pozycje osiągane w badaniach rejestrowych są zazwyczaj potwierdzane w cyklu badań porejestrowych niezależnie od warunków pogodowych. W 2018 r. w badaniach PDO wyłoniono dwie najlepiej plonujące odmiany, którymi są ES Inventive w grupie średniowczesnej i ES Faraday w grupie średniopóźnej. Dla EURALIS bardzo ważna jest lokalna rejestracja odmian. Mieszańce kukurydzy, które proponujemy na polskim runku, są wytypowane na podstawie wyników plonowania nowych mieszańców w naszej sieci doświadczalnej (6 lokalizacji w Polsce). Do badań rejestrowych w COBORU trafiają najlepsze z nich. Tego rodzaju system badań wspomagany przez krajowe badania porejestrowe (PDO lub CCA) dają pewność, że oferujemy rolnikom odmiany o sprawdzonej wartości gospodarczej i odpowiednie do uprawy w Polsce. Dziś w krajowym rejestrze figuruje już 14 odmian EURALIS Tropical Dent, a nasz udział w rynku kukurydzy ziarnowej w Polsce wynosi około 20%.