arrow
ILE TON ZIARNA KUKURYDZY MOŻNA UZYSKAĆ Z HEKTARA? EURALIS TROPICAL DENT EURALIS NA TARGACH FERMA 2019
Logo Tropical Dent

TROPICAL DENT

Siłą każdej firmy hodowlanej jest posiadanie szeroko rozumianych zasobów genetycznych, które umożliwiają wytwarzanie nowych, coraz bardziej wydajnych odmian. Szczególne znaczenie ma to w kontekście hodowli roślin rolniczych, ponieważ każda z odmian poddawana jest kontroli wartości gospodarczej i dzięki temu tylko najlepsze kreacje odmianowe zostają wyłonione, a następnie wpisane do krajowych katalogów. Na tym tle hodowla kukurydzy w EURALIS, która opiera się na unikalnej i oryginalnej genetyce Tropical Dent, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na rynku odmian.

Genetyka Tropical Dent bazuje na wykorzystaniu potencjału genetyki Dent w hodowli odmian kukurydzy przydatnych do użytkowania ziarnowego w strefie klimatu umiarkowanego. Odmiany sygnowane logo EURALIS Tropical Dent pojawiły się na rynku europejskim w pierwszej dekadzie XXI wieku. Pierwszymi odmianami na polskim rynku były: ES Zizou, ES Palazzo oraz ES Cirrius, a po nich nastała cała konstelacja gwiazd – odmian, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem użytkowników.

A więc, co stanowi o sukcesie genetyki kukurydzy ziarnowej EURALIS? Odmiany Tropical Dent są dedykowane do uprawy ziarnowej. Wyróżnia je to, iż wykorzystują one wszystkie zalety „dentów” (wysoki potencjał plonowania, szybkie dosychanie ziarna i łatwe oddawanie wody przy dosuszaniu) w odmianach z wszystkich grup wczesności przydatnych do uprawy w naszym kraju. Wspólnym mianownikiem Tropical Dentów jest dobry „dry down”, czyli szybkie dosychanie ziarna w ostatniej fazie rozwoju. W warunkach naszego klimatu jest to bardzo pożądana cecha, ponieważ – niezależnie od przebiegu pogody – jesienią ziarno osiąga dojrzałość technologiczną i staje się gotowe do zbioru. Dodatkowo, przy sprzyjających warunkach, nasze odmiany ziarnowe osiągają poziom wilgotności daleko niższy w porównaniu z innymi odmianami w swoich grupach wczesności. Parametr ten – obok wysokiego plonowania – jest najważniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności uprawy kukurydzy. Dosuszanie mokrego ziarna po zbiorze stanowi znaczny koszt: przy wilgotności zbieranego ziarna na poziomie 38%, koszt dosuszania 10 ton ziarna jest równowartością około 3,5 tony suchego ziarna kukurydzy.

Kolejną mocną stroną tego rodzaju genetyki jest stabilność plonowania. Wysokie pozycje osiągane w badaniach rejestrowych są zazwyczaj potwierdzane w cyklu badań porejestrowych niezależnie od warunków pogodowych. W 2018 r. w badaniach PDO wyłoniono dwie najlepiej plonujące odmiany, którymi są ES Inventive w grupie średniowczesnej i ES Faraday w grupie średniopóźnej. Dla EURALIS bardzo ważna jest lokalna rejestracja odmian. Mieszańce kukurydzy, które proponujemy na polskim runku, są wytypowane na podstawie wyników plonowania nowych mieszańców w naszej sieci doświadczalnej (6 lokalizacji w Polsce). Do badań rejestrowych w COBORU trafiają najlepsze z nich. Tego rodzaju system badań wspomagany przez krajowe badania porejestrowe (PDO lub CCA) dają pewność, że oferujemy rolnikom odmiany o sprawdzonej wartości gospodarczej i odpowiednie do uprawy w Polsce. Dziś w krajowym rejestrze figuruje już 14 odmian EURALIS Tropical Dent, a nasz udział w rynku kukurydzy ziarnowej w Polsce wynosi około 20%.