arrow
WYMAGANIA KLIMATYCZNO-GLEBOWE, PRZEDPLON UPRAWA PRZEDSIEWNA TERMIN SIEWU WYMAGANIA POKARMOWE KUKURYDZY REGULACJA ZASOBNOŚCI GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS NAWOŻENIE AZOTEM NAWOŻENIE ORGANICZNE NAWOŻENIE MAGNEZEM I SIARKĄ PROFILAKTYCZNE STOSOWANIE MIKROELEMENTÓW OCHRONA HERBICYDOWA SZKODNIKI CHOROBY ZBIÓR NA ZIARNO ZBIÓR NA KISZONKĘ
ZBIÓR NA ZIARNO

Zbiór kukurydzy uprawianej na ziarno jest możliwy do przeprowadzenia po osiągnięciu przez ziarno dojrzałości fizjologicznej. Dojrzałość fizjologiczna odpowiada wilgotności ziarna w granicach 40-38% i przejawia się pojawieniem tzw. „czarnego punktu” przy zarodku – u nasady ziarniaka. Osiągnięcie przez ziarno dojrzałości fizjologicznej wyznacza jedynie początek terminu, kiedy zbiór kukurydzy na ziarno jest możliwy.

dsc04699W warunkach klimatycznych Polski wilgotność ziarna podczas zbioru waha się od 35-40% – w latach o niekorzystnym przebiegu pogody – do około 18-20% – w latach o ciepłej pogodzie. Czynniki decydujące o wilgotności ziarna w czasie zbioru to w kolejności: – wczesność odmiany, – termin wystąpienia pierwszych przymrozków jesiennych. Wraz z wystąpieniem pierwszych przymrozków niszczony jest aparat asymilacyjny roślin, a więc w ciągu kilku dni zasychają części wegetatywne (liście i łodyga). Dalsze dosychanie ziarna jest już tylko możliwe na drodze procesów fizycznych a więc działania słońca i wiatru, – termin siewu, – przebieg pogody. Najważniejszy jest czas wczesnej jesieni, kiedy po zakończeniu „nalewania” ziarno zaczyna dojrzewać, – nawożenie azotowe. Zagadnienie nawożenia azotowego jest często niedoceniane przez producentów. Jednak wyniki doświadczeń jednoznacznie wskazują, że komfortowe (nadmierne) zaopatrzenie w azot znacznie opóźnia procesy dojrzewania całych roślin i dosychania ziarna. Nadmierne opóźnianie terminu zbioru kukurydzy może doprowadzić do znacznego obniżenia jakości zbieranego ziarna na skutek porażenia przez fuzariozy a w skrajnych przypadkach może prowadzić do wylegania plantacji i znacznych strat plonu. W strukturze kosztochłonności uprawy kukurydzy dosuszanie ziarna stanowi najważniejszą pozycję. Szacuje się, że ok. 40% kosztów uprawy pochłania właśnie suszenie. Biorąc pod uwagę ciągle rosnące koszty paliw można być pewnym, że pozycja ta nie ulegnie w najbliższym czasie marginalizacji. Dla zobrazowania kosztów jakie ponoszone są przy dosuszaniu ziarna przedstawiono tabelę poniżej (Tabela 16). tab-16W czasie dosuszania ziarno kukurydzy traci ze swojej objętości nie tylko wodę, dlatego też przy obliczaniu ilości ziarna po suszeniu należy uwzględnić współczynnik utraty masy oraz pojawienie się zanieczyszczeń w trakcie zbioru. Szacunkowe ilości czystego, suchego ziarna (15% H2O) można odczytać z poniższej tabeli (Tabela 17). tab-17

EURALIS TV

Tutaj znajdują się wszystkie filmy internetowego kanału EURALIS TV

Promocje

Aktualne promcje

Agro Info

Porady dotyczące uprawy

Do pobrania

Materiały informacyjne do pobrania