Jak co roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizował doświadczenia mające na celu ocenę wartości gospodarczej odmian kukurydzy. Doświadczenia te realizowane są w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO),  w którym badane są odmiany z Polską rejestracją oraz dodatkowo odmiany ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które w dwuleciu doświadczeń poprzedzającym włączenie do systemu PDO uzyskały korzystne wyniki w systemie doświadczeń CCA. Do systemu doświadczeń wspólnotowych hodowcy mogą zgłaszać wybrane przez siebie odmiany, pod warunkiem posiadania rejestracji w kraju należącym do UE.

                Rok 2019 był bez wątpienia rokiem trudnym, jeśli chodzi o uprawę kukurydzy na kiszonkę. Średni poziom plonowania w doświadczeniach PDO był porównywalny z katastrofalnym rokiem 2015 i wcześniej 2010. Niewątpliwie niekorzystny wpływ pogody na plony obrazują wyniki z poszczególnych grup, gdzie po raz pierwszy od 2011 roku wzorzec plonowania (średnia z wszystkich badanych odmian) z grupy średniowczesnej był wyższy od wzorca z grupy średniopóźnej. Z punktu widzenia rolnika niski poziom plonowania oraz coraz częstsze występowanie ekstremów pogodowych oczywiście są sporym  problemem, dlatego też zestawienia wyników w trudnych latach są szczególnie cenne – pozwalają bowiem wybrać odmiany o dużych zdolnościach adaptacyjnych i tolerancji na stres.

                W tym roku zgłosiliśmy do doświadczeń PDO trzy odmiany (ES Bond, ES Joker z rejestracją w Polsce oraz ES Skywalker z katalogu wspólnotowego) w systemie doświadczeń CCA uczestniczyło natomiast pięć odmian, oprócz wspomnianych wcześniej dodatkowo ES Watson i ES Tourmaline. Wszystkie z odmian hodowli EURALIS zostały zgłoszone do badań w grupie średniowczesnej.

                Średni poziom poziom plonowania dla poszczególnych grup wczesności wynosił odpowiednio

                – grupa wczesna – PDO 167, 1 dt/ha; CCA 171,1 dt/ha

                – grupa średniowczesna – PDO 179,8 dt/ha; CCA 187,6 dt/ha

                – grupa średniopóźna – PDO 179,1 dt/ha; CCA 183,2 dt/ha

W każdym systemie badań, wszystkie nasze odmiany osiągnęły poziom plonowania powyżej wzorca, co potwierdziło ich przydatność w naszych warunkach klimatycznych. Na szczególne wyróżnienie zasługują dwie odmiany: ES Skywalker oraz ES Bond, które śmiało można nazwać najlepiej plonującymi odmianami tegorocznych doświadczeń serii kiszonkowych prowadzonych przez COBORU.

Zestawienia plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (PDO) i rozpoznawczych (CCA) w grupie średniowczesnej poniżej.

Plon ogólny (dt/ha) / zawartość suchej masy w plonie ogólnym (%) Doświadczenia porejestrowe. COBORU 2019. Grupa średniowczesna.
 
Plon ogólny (dt/ha) / zawartość suchej masy w plonie ogólnym (%) Doświadczenia rozpoznawcze. COBORU / PZPK 2019. Grupa średniowczesna.