PDO / CCA

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego Rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

Analogicznie do sytemu PDO skonstruowany jest system Doświadczeń Rozpoznawczych (CCA). System opiera się na dużo szerszym doborze odmian, ale doświadczenia realizowane są w mniejszej liczbie lokalizacji. Odmiany z katalogu Wspólnotowego, po uzyskaniu bardzo dobrych wyników w ciągu dwóch kolejnych sezonów doświadczeń, mogą zostać włączone do systemu PDO.